Факултети

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА

 (ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ)

Образователно направление -  Медицина 
Очаквана правоспособност: Лекар 
Очаквана степен: Магистър            Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 6 години. 

Обучението на студентите по медицина е организирано в три етапа. Първият етап – предклиничното обучение /две години/, дава на студентите необходимите биологични и медицински знания, които представляват основа за клиничното им обучение като лекари. Вторият етап – клиничното обучение /четири години/, има за цел придобиване на познания за диагностициране и лечение на болния. След ІІІ курс обучението се извършва по циклична система, при която изпитите се полагат перманентно през учебната година, след приключване на занятията по съответната дисциплина. Третият етап- преддипломният стаж /една година/, който се провежда в университетските болници и болнични бази, има за цел прилагане на усвоените знания при леглото на болния и в ДКЦ. 
Преддипломният стаж завършва с Държавни изпити по Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хигиена, Епидемиология, Инфекциозни болести, Социална медицина и Обща медицина. 

 ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 (ПОДГОТОВКА НА СТОМАТОЛОЗИ)

Образователно направление - Дентална медицина 
Очаквана правоспособност: Лекар по дентална медицина 
Очаквана степен: Магистър                          Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

 


Обучението на студентите по дентална медицина е организирано в три степени. 
През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първа степен). Клинико-медицинската подготовка се провежда от ІІ до Х семестър и включва профилирано обучение по общи медицински клинични специалности и специализираните дисциплини по дентална медицина(втора степен). Преддипломният стаж се извършва на цикли по Детска, Орална и Лицево-челюстна хирургия, Протетична дентална медицина, Консервативно зъболечение, Пародонтология и ЗОЛ, и Ортодонтия и завършва с държавни изпити.     

 ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 (ПОДГОТОВКА НА ФАРМАЦЕВТИ)

Образователно направление  - Фармация 
Очаквана правоспособност: Фармацевт 
Очаквана степен: Магистър                  Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

 

Обучението на студентите по фармация се извършва в три степени (5 години). Първата степен цели да осигури фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. Във втората степен се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на фармацевтичната професия. Обучението се води в два профила – общ и производствен. Третата степен е преддипломен стаж, който се провежда в аптечни заведения от открит и закрит тип и във фармацевтични фирми за производство на фармацевтични стоки. Дипломирането на студентите по фармация става след успешно полагане на единен държавен изпит или защита на дипломна работа. 
Дипломираните студенти от двата профила получават образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”.